صفحه اصلی : سرویس RSS : پیوندها : تماس با ما : درباره ما
امروز:
 
 نظرسنجي  - (نتیجه)
آيا با شبکه سازي سياسي از طريق سايت موافقيد؟

 اساسنامه 

 

اساسنامه حزب نوانديشان ايران اسلامي


فصل اول


مقدمه:

ماده1: نام حزب "نوانديشان ايران اسلامي" مي‌باشد كه در اين اساسنامه به‌اختصار حزب ناميده مي‌شود.

ماده2: محل فعاليت: مركز حزب در تهران با فعاليت كشوري بوده و مي‌تواند پس از كسب موافقت وزارت كشور در ساير شهرستانها اقدام به تاسيس دفتر يا شعبه نمايد.

ماده3: مدت فعاليت نامحدود است.


فصل دوم

اركان حزب

ماده4: اركان تشكيلات

1ـ هيئت موسس

2ـ كنگره

3ـ شوراي مركزي

4ـ دبيركل

5ـ هيات اجرايي

6ـ كميته

7ـ واحد

8ـ حوزه

هيئت موسس:

ماده5: اعضاي هيئت موسس حزب متشكل از 4 نفر آقايان:

دكتر امير محبيان ـ دكتر غلامحسن محمدي ـ مهندس ابوالفضل كلهر ـ مهندس حسين نوش‌آبادي مي‌باشد.

و تا تشكيل اولين كنگره و تعيين شوراي مركزي از سوي آن كنگره عهده‌دار كليه وظايف و امور حزب خواهدبود.

ماده6: وظايف هيئت موسس عبارت است از:

1ـ تهيه مرامنامه و اساسنامه حزب و تصويب و ثبت آن.

2ـ تعيين خط‌مشي كلي حزب.

3ـ اقدام جهت برگزاري اولين كنگره.

4ـ نظارت برحسن اجراي كارها و روند فعاليت‌ها تا قبل از تشكيل اولين كنگره.

5ـ تاييدصلاحيت داوطلبان عضويت در شوراي مركزي تا قبل از تشكيل اولين كنگره.

كنگره:

ماده7: كنگره از اجتماع اعضاي حزب يا نمايندگان منتخب حوزه‌ها به دو صورت عادي و فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.

ماده8: كنگره عادي هر دو سال يك‌بار تشكيل مي‌گردد و جلسات كنگره با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء تشكيل و مصوبات آن با اكثريت نسبي آرا معتبر خواهدبود ولي چنانچه در اولين جلسه حدنصاب لازم كسب نگرديد، جلسه بعدي حداكثر يك ماه بعد با هر تعدادي رسميت خواهد يافت.

ماده9: وظايف كنگره عادي به شرح زير است:

1ـ انتخاب اعضاي شوراي مركزي.

2ـ استماع و رسيدگي به‌گزارش شوراي مركزي.

3ـ تعيين خط‌مشي دو سالانه حزب.

4ـ بررسي و تصويب پيشنهادهاي شوراي مركزي.

5ـ تصويب بودجه و ترازنامه مالي حزب.

6ـ نظارت بر عملكرد شوراي مركزي.

7ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي.

ماده10: وظايف كنگره فوق‌العاده به‌شرح زير مي‌باشد.

1ـ اصلاح اساسنامه.

2ـ عزل اعضاي شوراي مركزي.

3ـ بررسي پيشنهاد شوراي مركزي مبني بر تعطيلي موقت يا انحلال دائم حزب.

تبصره: هرگونه تغيير در هيات رهبري؛ مرامنامه و اساسنامه پس از تصويب كميسيون ماده 10 كانون احزاب رسميت مي‌يابد.

ماده11: كنگره توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر با انتخاب كنگره بر اساس آيين‌نامه داخلي كنگره اداره خواهدشد.

شوراي مركزي:

ماده 12: تعداد اعضاي شوراي مركزي 11 نفر مي‌باشد كه متشكل از 4 نفر اعضاي هيئت موسس به عنوان عضو ثابت و دائمي و 7 نفر اعضاي اصلي و 4 نفر نيز عضو علي‌البدل از بين اعضاء كه توسط كنگره عادي با اكثريت آرا براي مدت 2 سال انتخاب خواهندشد.

ماده13: وظايف شوراي مركزي به شرح زير مي‌باشد:

1ـ انتخاب دبيركل از بين اعضاي شوراي مركزي به مدت دو سال.

2ـ تصميم در مورد تشكيل يا تعطيل دفاتر حزب در استانها.

3ـ تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي با رعايت بند 7 ماده9.

4ـ تصويب تشكيلات مركز و دفاتر حزب بنا به پيشنهاد دبيركل.

5ـ تصويب برنامه و بودجه سالانه حزب.

6ـ تصويب شرح وظايف و اختيارات واحدهاي اجرايي شورا.

7ـ برگزاري كنگره عادي و فوق‌العاده.

8ـ تبيين مواضع سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي.

9ـ اتخاذ تصميم در مورد طرحها و برنامه‌هاي مختلف حزب.

10ـ ارائه گزارش عملكرد به كنگره.

11ـ برنامه‌ريزي و تعيين سياستهاي اجرايي مورد نياز حزب جهت تحقق اهداف و خط‌مشي حزب در چارچوب اساسنامه و مرامنامه.

12ـ رسيدگي و تصويب درخواست داوطلبان عضويت حزب.

13ـ رسيدگي به تخلفات و شكايات واحدها، كميته‌ها و حوزه‌هاي حزب و اخذ تصميم نهايي در مورد تخلفات و شكايات حزب پس از ارجاع كميته داوري.

14ـ اتخاذ تصميم جهت انتشار نشريه از سوي حزب و اخذ مجوزهاي قانوني از مراجع ذيصلاح.

15ـ انتخاب قائم مقام دبيركل، دبير هيئت اجرايي و مسئولين واحدها و كميته‌هاي حزب به پيشنهاد دبيركل.

16ـ تصويب نهايي لغو عضويت اعضاي حزب پس از گزارش كميته تشكيلات.

17ـ تاييد صلاحيت داوطلبان عضويت در شوراي مركزي بجز شوراي مركزي دوره اول.

18ـ انجام ساير وظايفي كه در اين اساسنامه بر عهده شوراي مركزي قرار داده شده است.

تبصره1: شوراي مركزي حداقل يك بار در ماه جلسه خواهدداشت و جلسات فوق‌العاده بنا به پيشنهاد دبيركل يا 5 نفر از اعضاي شوراي مركزي خواهدبود.

تبصره2: جلسات شوراي مركزي با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه در جلسه با اكثريت مطلق اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهدبود.

دبيركل:

ماده14: وظايف و اختيارات دبيركل عبارتنداز:

1ـ تعيين دستور جلسه و اداره جلسات شوراي مركزي.

2ـ اعلام مواضع رسمي حزب.

3ـ ابلاغ و اجراي مصوبات شوراي مركزي.

4ـ صدور دستورالعمل‌هاي اجرايي.

5ـ عزل و نصب مسئولين واحدها و كميته‌ها پس از تصويب شوراي مركزي.

6ـ هماهنگي هيات اجرايي و ايجاد تعامل بين واحدها، كميته‌ها، و حوزه‌هاي حزب.

7ـ برنامه‌ريزي لازم جهت تهيه بولتن‌هاي ويژه سياسي جهت بالابردن سطح آگاهي‌هاي سياسي اجتماعي اعضاي حزب.

8ـ عزل و نصب مسئولان حزب در استانها و شهرستانها.

9ـ تهيه ترازنامه و ارائه گزارش سالانه و نوبه‌اي به شوراي مركزي.

10ـ پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و شرح وظايف آن جهت تصويب به شوراي مركزي.

11ـ حضور و شركت فعال در مجامع مختلف به‌عنوان نماينده رسمي حزب.

تبصره: دبير كل مي‌تواند نماينده خود را نيز جهت شركت در جلسات فوق‌الذكر معرفي نمايد.

12ـ امضاي اسناد تعهدآور و مكاتبات اداري.

هيئت اجرائي:

ماده15: هيات اجرايي حزب متشكل از روساي كميته‌هاي چهارگانه و مسئولان واحدهاي اجرايي برياست دبيركل خواهدبود.

ماده16: حزب داراي كميته‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و تشكيلات است كه وظايف هر يك از آنها به‌تصويب شوراي مركزي خواهدرسيد.

واحدها:

ماده17: واحدهاي حزب مسئوليت امور اجرايي حزب را زير نظر دبيركل عهده‌دار خواهندبود.

ماده18: واحدهاي حزب بر حسب ضرورت و در چارچوب آيين‌نامه‌هاي تصويب شده تشكيل و عمل خواهندكرد. شرح وظايف و نحوه انتخاب مسئولان و اعضاي واحدها مطابق آيين‌نامه‌اي خواهدبود كه به‌تصويب شوراي مركزي مي‌رسد.

اركان و تشكيلات استان:

ماده19: اركان و تشكيلات استان عبارتند از:

1ـ شوراي استان كه بر حسب آيين‌نامه مصوب تشكيل خواهدشد.

2ـ دبير استان.

3ـ حوزه‌ها.

حوزه:

ماده20: كوچكترين واحد تشكيلاتي حزب حوزه است كه در محدوده‌ي يك شهرستان مطابق قانون تشكيل مي‌گردد و وظايف آن به‌تصويب شوراي مركزي خواهدرسيد و حداقل از 9 عضو حزب تشكيل مي‌گردد.

عضو:

ماده21: عضو فردي است كه معتقد به مرامنامه و اساسنامه و مواضع و خط‌مشي حزب باشد و در عمل پايبندي خود را نيز ثابت كند.

ماده22: شرايط عضويت عبارتنداز:

1ـ التزام و اعتقاد عملي به اسلام و ولايت فقيه.

2ـ التزام عملي به قانون اساسي.

3ـ اعتقاد به مرامنامه؛ اساسنامه و خط‌مشي حزب.

4ـ برخورداري از حسن شهرت.

5ـ داشتن حداقل 15 سال سن.

6ـ تعهد نسبت به پرداخت حق عضويت.

7ـ تابعيت ايران.

8ـ محروم نبودن از حقوق اجتماعي.

تبصره: نحوه پذيريش اعضاء برابر آيين‌نامه‌هايي است كه به تصويب شوراي مركزي مي‌رسد.

فصل سوم

ماده23: هزينه فعاليت حزب از طريق حق عضويت اعضاء، كمك‌هاي مردمي و ساير درآمدهاي مشروع و قانوني تامين مي‌شود.

ماده24: كليه اسناد و اوراق بهادار حزب با امضاي دبيركل و افراد ديگري كه شوراي مركزي تعيين كرده است و با مهر حزب معتبر مي‌باشد.

ماده25: كليه درآمدها و هزينه‌هاي حزب در دفاتر حسابداري و قانوني ثبت و در پايان هر سال مالي گزارش آن به كميسيون ماده 10 احزاب ارائه مي‌شود.

ماده26: تمامي اهداف و برنامه‌هايي كه در مرامنامه و اساسنامه آمده اگر با وظايف هر يك از وزارتخانه‌ها يا مراكز دولتي ارتباط داشته باشد. پس از كسب اجازه از وزارتخانه يا سازمان ذيربط به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده27: در صورت انحلال حزب، كليه اموال منقول و غيرمنقول آن پس از تصويب حساب‌هاي لازم در اختيار ولي‌فقيه يا موسسات خيريه و عام‌المنفعه قرار خواهدگرفت.

تبصره: انحلال حزب با پيشنهاد سه چهارم اعضاي شوراي مركزي به كنگره و تصويب دو سوم اعضاي كنگره فوق‌العاده حزب و يا با پيشنهاد دو سوم اعضاي كنگره فوق‌العاده و تصويب سه چهارم اعضاي آن ميسر خواهدبود.

ماده28: تعطيلي يا انحلال در اسرع وقت به اطلاع كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها خواهدرسيد.

ماده29: اين اساسنامه در سه فصل، 29 ماده و شش تبصره در تاريخ 3/3/85 به تصويب هيئت موسس حزب نوانديشان ايران اسلامي رسيد.
 (و در تاريخ 8/8/85 نيز مورد تصويب  كميسيون ماده 10 احزاب قرار گرفت.)
 
 
 
 
Copyright © 2007-2014 Modern Thinkers Party of Islamic Iran, All rights reserved.