صفحه اصلی : سرویس RSS : پیوندها : تماس با ما : درباره ما
امروز:
 
 نظرسنجي  - (نتیجه)
آيا با شبکه سازي سياسي از طريق سايت موافقيد؟

 متن کامل 
آموزش اقتصادي-سطح پايه/شکاف جنسيتي چيست؟
1396 دوشنبه 22 خرداد
بزرگنمایی:شکاف جنسيتي چيست؟

 

شاخص شكاف جنسيتي بر اساس چهار ركن به سنجش شكاف ميان زنان و مردان ميپردازد. اين اركان عبارتند از:

1        مشاركت و فرصت اقتصادي

2        دستيابي به آموزش

3        بهداشت و بقا

4        توانمندسازي سياسي

5        ركن نخست: مشاركت و فرصت اقتصادي

 

  •     ركن نخست: مشاركت و فرصت اقتصادي:

سه مفهوم در سنجش مشاركت و فرصت اقتصادي به كار ميروند: شكاف مشاركت، شكاف درآمد، شكاف پيشرفت.

شكاف مشاركت:  شكاف مشاركت از طريق نرخ مشاركت نيروي كار محاسبه ميشود.

شكاف درآمد: شكاف درآمد با استفاده از يك نماگر داده هاي آماري به نام نسبت درآمد تخميني زنان به مردان و يك متغير كيفي به نام برابري دستمزد در شرايط كار برابر كه از پرسشنامه هاي رقابت پذيري مجمع جهاني اقتصاد بهدست مي آيد، به محاسبه ي شكاف درآمد ميان زنان و مردان ميپردازد.

شكاف پيشرفت : دو داده ي آماري در سنجش شكاف پيشرفت ميان زنان و مردان استفاده ميشود كه عبارتند از:

الف) نسبت زنان به مردان در مشاغل قانونگذار، مقامات ارشد و مدير

ب) نسبت زنان به مردان در نيروي كار تخصصي و حرفهاي

 

  •      ركن دوم: دستيابي به آموزش

 

اين ركن از طريق نسبت زنان به مردان در مقاطع آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي سنجيده ميشود. در ديدگاه

بلندمدت، نرخ باسوادي زنان به مردان نيز ميتواند معيار سنجش قرار گيرد.

 

  •       ركن سوم: بهداشت و بقا

 

براي مقايسه ي تفاوت مردان و زنان در اين ركن از دو نماگر استفاده ميشود:

نخست، نسبت جنسيتهاي تولديافته. اين نماگر در بسياري از كشورها شاهدي بر غيبت زنان در برابر حضور پررنگ

مردان فراهم ميآورد.

دوم، تفاوت اميد به زندگي ميان زنان و مردان بر اساس دادههاي سازمان بهداشت جهاني. اين مقياس به تخمين تعداد

سالهايي ميپردازد كه زنان و مردان براي خود زندگي سالم و به دور از خشونت، بيماري و سوءتغذيه متصور هستند.

 

  •      ركن چهارم: توانمندسازي سياسي

 

اين ركن شكاف حضور زنان و مردان در سطوح بالاي تصميمگيري سياسي را از دو طريق مورد سنجش قرار ميدهد:

نخست، نسبت زنان به مردان در سطوح وزارتي و دوم، نسبت زنان به مردان در سمتهاي پارلماني.

 

نمودار زير وضعيت شکاف جنسيتي را در ايران  نشان مي دهد. 
 
 
Copyright © 2007-2014 Modern Thinkers Party of Islamic Iran, All rights reserved.